Algemene voorwaarden - Droommeubel Concurrent

Wanneer u bestelt bij Droommeubel Concurrent stemt u in met de

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.) Ondernemer: Droommeubel Concurrent te Grootebroek:
2.) Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3.) Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4.) Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5.) Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6.) Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7.) Dag: kalenderdag;
8.) Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9.) Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Droombedden Concurrent, die handelt onder handelsnaam Droombedden Concurrent en Droommeubel Concurrent.Gevestigd op Nijverheidsweg 22A, 1693 AM Wervershoof
E-mailadres: info@droommeubelconcurrent.nl
KvK-nummer: 65497406

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1.) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument alsmede op elke door ondernemer tussen consument en een derde tot stand gebrachte overeenkomst.
2.) Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, stelt de ondernemer de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar op een door de ondernemer te bepalen wijze. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.) Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4.) Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1.) De ondernemer kan aanbiedingen doen die een beperkte geldigheidsduur kennen. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.) Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Alle afbeeldingen, zoals foto’s en tekeningen, en technische specificaties, zoals gewicht, afmeting en kleur, die worden vermeld in informatiemateriaal van de ondernemer of de Internetsite van de ondernemer zijn waarheidsgetrouw maar slechts indicatief. Eventuele afwijkingen daarvan leveren geen aan de ondernemer toerekenbare tekortkoming op. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3.) Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen;
- de eventuele kosten van verzending, transport en aflevering;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
- de toepasselijkheid van een herroepingstermijn van niet meer dan 14 werkdagen na ontvangst door de consument van het bestelde;
- de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
- indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
- de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
- de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
4.) Alle afbeeldingen, zoals foto’s en tekeningen, en technische specificaties, zoals gewicht, afmeting en kleur, die worden vermeld in informatiemateriaal van de ondernemer of de Internetsite van de ondernemer zijn slechts indicatief. Eventuele afwijkingen daarvan leveren geen aan de ondernemer toerekenbare tekortkoming op.

Artikel 5 – De overeenkomst
1.) De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.) Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.) Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.) De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.) De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
6.) het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
7.) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
8.) de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
9.) de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
10.) de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. Indien de overeenkomst één zijdig wordt beëindigd door de koper vóór dat het artikel geleverd is dan wordt 30% van de koopsom in rekening gebracht.
11.) Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – De prijs
1.) Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

Artikel 7 – Conformiteit en Garantie
1.) De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2.) De ondernemer ontwerpt onder meer woonaccessoires en meubelen die volgens een traditioneel productieproces handmatig. In de droommeubel concurrent van de ondernemer bevinden zich producten die vervaardigd zijn uit allerhande natuurlijke materialen. Bijna alle producten worden met de hand gemaakt en hebben daardoor een eigen en unieke uitstraling. Door het traditionele productieproces kunnen er wel kleine afwijkingen in de producten ontstaan, zoals kleurverschil,verschil in grootte en de werking van hout, die echter de charme van de aangeboden producten bepalen. Hierdoor kunnen de producten verschillen van foto’s, monsters en de website en ook onderling kunnen de artikelen verschillen. Door het handmatige productieproces kan geen waterdichtheid worden gegarandeerd. De ondernemer biedt tevens producten aan die niet handmatig worden vervaardigd, zoals onder meer – maar niet beperkt tot – bv. verven. Omdat de wijze van behandeling, gebruik en toepassing buiten de beoordeling van de ondernemer valt, kan de ondernemer terzake niet aansprakelijk worden gesteld.
3.) Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
4.) Garantie op het product is niet van toepassing indien het product zelf opgehaald en gemonteerd is.
5.) Ondernemer geeft geen garantie op werking van hout met gevolg tot hars, scheuren en vervorming van de planken.

Artikel 8 – Levering en uitvoering
1.) De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.) Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3.) Met inachtneming van het geen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument nadat hij de bestelling geplaatst heeft zsm bericht. Eventueel door de Ondernemer opgegeven leveringstermijnen zijn steeds indicatief en niet verplichtend.
4.) De Ondernemer raakt door termijnoverschrijding slechts dan in verzuim, wanneer zij ook na het verstrijken van een haar door de consument schriftelijk of langs elektronische weg gestelde redelijke nadere termijn, haar verplichtingen jegens de consument door haar toe te rekenen omstandigheden niet of niet volledig is nagekomen. De consument is dan bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
5.) Overschrijding van een leveringstermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
6.) De ondernemer is bevoegd tot het doen van deelleveringen.
7.) De consument is verplicht tot afname. In geval van ontbinding binnen veertien kalenderdagen zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. Dit geldt niet voor de verzendkosten. Na de wettelijke bedenktijd van veertien kalenderdagen zal de ondernemer bij annulering 30% van het totaal bedrag inclusief btw in rekening brengen bij de consument.
8.) Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vergelijkbaar artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vergelijkbaar artikel wordt geleverd waarbij de uitsluiting van het herroepingsrecht niet geldt. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
9.) Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging bij de klant tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
10.) Droommeubel Concurrent bezorgt tot de eerste deur begane grond. In overleg met Droommeubel Concurrent kan de chauffeur de afnemer helpen met het op de plaats brengen van de goederen, eventuele schade opgelopen tijdens het plaatsen is voor rekening van de afnemer.

Artikel 9 – Overgang van risico en eigendom
1.) Het risico voor de te leveren goederen gaat over op consument op het tijdstip van aflevering, tenzij anders overeengekomen. De goederen worden verzonden op risico van de consument, tenzij het vervoer door of vanwege de consument wordt georganiseerd.
2.) De eigendom van een geleverd goed gaat pas op de consument over nadat deze al hetgeen heeft voldaan wat zij aan de ondernemer verschuldigd is uit hoofde van de levering van dat goed of andere door de ondernemer aan de consument geleverde of te leveren goederen danwel te verrichten werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten.
3.) De ondernemer is gerechtigd om bij niet-tijdige betaling geleverde goederen zonder nadere ingebrekestelling terug te (doen) nemen. consument geeft de ondernemer bij voorbaat toestemming om alle plaatsen in en om het bedrijf/woning van de consument te betreden.
4.) De consument is niet bevoegd de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust te vervreemden, verpanden of met andere beperkte rechten te bezwaren.

Artikel 10 – Reclame
1.) De consument heeft de verplichting om onmiddellijk bij ontvangstname en oplevering te onderzoeken of de geleverde goederen respectievelijk verrichte werkzaamheden een tekortkoming vertonen, onder meer terzake breuk of beschadiging door vervoer. Indien bij onderzoek door de consument van het geleverde blijkt dat het geleverde gebreken vertoont, dient de consument de ondernemer daarvan binnen zeven dagen na aflevering respectievelijk oplevering schriftelijk in kennis te stellen en dan wel, indien het een tussen de consument en een derde door de ondernemer tot stand gebrachte overeenkomst betreft, voorafgaand desbetreffende derde op de hoogte te stellen. Indien komt vast te staan dat er sprake is van een tekortkoming in de door de Ondernemer of respectievelijk de derde bij een door de ondernemer tot stand gebrachte overeenkomst geleverd goed, kan het geleverde goed op kosten van de ondernemer, naar keuze van ondernemer, retour worden gestuurd dan wel door de ondernemer worden opgehaald bij de consument op de plaats van levering.
2.) Indien een geleverd goed of verricht werk een tekortkoming vertoont, heeft de consument recht op kosteloos herstel door de ondernemer door middel van – naar keuze van de ondernemer – reparatie of vervanging, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:– de tekortkoming het gevolg is van een aan de ondernemer toe te rekenen oorzaak;– de tekortkoming binnen zeven dagen na aflevering respectievelijk oplevering aan de ondernemer is medegedeeld;– nakoming niet blijvend onmogelijk is.
3.) In geval van koop op afstand heeft de consument gedurende veertien werkdagen na de ontvangst van het product het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het product terug te zenden, waarbij de consument een recht verkrijgt op spoedige terugbetaling van het reeds aan de ondernemer voor het product betaalde verminderd met de rechtstreekse kosten van de retourzending van het product. Alleen de prijs van het product zal terugbetaald worden. De verzendkosten c.q. ophaalkosten en/of montagekosten van het product van de klant naar Droommeubel Concurrent, komt voor rekening van de klant. Dit geldt niet voor artikelen van steigerhout. Deze kunnen niet retour genomen worden. Ook persoonlijke teksten, naamstickers of andere artikelen met een eigen tekst/naam kunnen niet teruggenomen worden. En artikelen die speciaal op maat zijn gemaakt voor de consument kunnen niet retour worden genomen.
4.) Een overeenkomst kan wegens een toerekenbare tekortkoming van de ondernemer slechts geheel of gedeeltelijk worden ontbonden voor zover handhaving daarvan in redelijkheid niet van de consument kan worden gevergd.5 Retourneren is voor rekening van de klant.

Artikel 11 – Duurtransacties
1.) De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2.) Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 12 – Betaling
1.) Betaling geschiedt uitsluitend op het moment van bestellen via diverse betalingsvormen.
2.) De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3.) In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
4.) Bij niet-tijdige betaling is de consument, zonder dat daartoe een aanzegging vereist is, over het niet betaalde deel 2% rente per maand verschuldigd. Vervallen niet betaalde rente draagt na een maand eveneens rente. De voor de ondernemer aan een eventuele incasso verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten komen voor rekening van de consument en worden gesteld op ten minste 15% van de factuurwaarde.
5.) Bij niet-tijdige betaling is de ondernemer bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de ontvangst van de volledige betaling dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een en ander laat het recht van de ondernemer op schadevergoeding onverlet.

Artikel 13 – Niet toerekenbaar tekortschieten
1.) Het tekortschieten in de nakoming van een verplichting is niet toerekenbaar indien dit het gevolg is van, althans verband houdt met, een buiten de macht van de ondernemer gelegen omstandigheid. Als zodanige omstandigheid gelden in ieder geval, maar niet uitsluitend: oorlog of een daarop gelijkende omstandigheid, mobilisatie, oproer, sabotage, terreur, brand, blikseminslag, im-of explosie, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, staking, bezetting, boycot of blokkade en maatregelen van de binnen-of buitenlandse overheid.
2.) Indien nakoming door de ondernemer niet blijvend onmogelijk is, kan ontbinding door de consument pas plaatsvinden nadat een periode van zestig aaneengesloten kalenderdagen waarop nakoming niet mogelijk is, verstreken is.
3.) Indien voor de ondernemer aan de nakoming van de overeenkomst extra kosten verbonden zijn in verband met aan haar niet toe te rekenen omstandigheden, dan is de ondernemer bevoegd deze in redelijkheid aan de consument door te berekenen.

Artikel 14 – Klachtenregeling
1.) De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure, maakt deze voldoende bekend aan de consument en behandelt een klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.) Klachten over de uitvoering van een overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3.) Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 – Rechten van intellectuele eigendom
1.) De ondernemer behoudt zich alle rechten voor, waaronder die van intellectuele eigendom ten aanzien van verkochte zaken en met betrekking tot informatie die zij in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst aan de consument ter beschikking stelt. Onder deze informatie wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: tekeningen, schema’s, ontwerpen, berekeningen, beschrijvingen, programmatuur, gebruiksaanwijzingen en eventuele andere bijbehorende documentatie.
2.) De informatie mag behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer niet aan derden bekend worden gemaakt en door de consument slechts in het kader van het tot stand brengen en uitvoeren van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid
1.) Schade die de consument lijdt en waarvoor de ondernemer aansprakelijk is, wordt aan de consument uitsluitend vergoed volgens onderstaande bepalingen, ongeacht de grond waarop de vordering tot schadevergoeding wordt gebaseerd.
2.) Schade wordt door de ondernemer vergoed, voor zover het personenschade en/of zaakschade betreft. In ieder geval wordt niet vergoed gevolgschade, inkomsten-of winstderving, schade wegens stagnatie of vertraging in bedrijfsactiviteiten, schade wegens productieverlies, verlies van arbeidsuren en/of tevergeefs gemaakte arbeidskosten, meerkosten van inkoop bij derden, schade wegens gemiste besparingen, overeenkomsten of kortingen en boetes.
3.) De ondernemer is in geen geval gehouden tot vergoeding van meer dan de factuurwaarde exclusief Omzetbelasting en voorts beperkt, indien op de aansprakelijkheid een verzekering van de ondernemer van toepassing is, tot het daadwerkelijk terzake door de verzekeraar van de ondernemer aan de ondernemer uitgekeerde bedrag.
4.) Het recht op vergoeding van schade vervalt indien daarop niet binnen zeven dagen na aflevering van de goederen, oplevering van de werkzaamheden of verstrijken van de voor af- of oplevering overeengekomen termijn schriftelijk een beroep is gedaan.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1.) Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met de ondernemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen de consument en de Ondernemer, waaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden berecht door de bevoegde rechter.